0. Indledning

Hele denne slægtsbog er blevet genereret automatisk af et computerprogram NLFamBook v. 1.3 på grundlag af elektronisk lagrede genealogiske data, en såkaldt gedcom-fil. Slægtsbogen er lidt usædvanlig, idet den kombinerer anetavle med efterslægtstavler. På denne måde sikres det, at alle personer der er af familiemæssig betydning for en valgt proband (Nis-Edwin List-Petersen), bliver omtalt på en struktureret og overskuelig måde. Ikke blot egentlige aner, men også onkler, tanter, nevøer, niecer osv.

Slægtsbogen er opdelt i 2 hovedafsnit: 1) Forslægt og 2) sidegrene. Den afsluttes af referencer og et personregister.

Forslægtstavlen er brudt ned i mandlige slægtslinjer, der hver skildres i et eget underafsnit. Først skildres den lige mandslinje fra ældste led til yngste, hvorefter ældste heri indgiftede linje gøres færdig osv. Hvert underafsnit af anetavlen har et slægtsnavn (helt præcist: yngste generations efternavn) som overskrift. I anetavlen anføres hver ane med samtlige børn. Hvis et sådant barn har efterslægt medtaget i gedcom-filen, betragtes det som "stamfader" eller "stammoder" til en sidegren (set naturligvis relativt i forhold til probanden), og der vil blive henvist til hovedafsnit 2.

Sidegrenene beskrives i den rækkefælge stamfædrene/-mødrene optræder i anetavlen. Hver sidegren er ordnet i generationer: Først alle børn, dernæst alle børnebørn, alle oldebørn osv. Overskriften på en sidegren er stamfaderens/-moderens navn.

I både anetavlen og afsnittet med sidegrenene kan der være referencer i kantet parentes, [1], [2] osv. De egentlige kildeangivelser vil da være at finde i afsnit 3). Personregistret i afsnit 4) er en alfabetisk fortegnelse over samtlige beskrevne personer. Der vil naturligvis ikke (nødvendigvis) være henvisninger til alle personer i gedcom-filen. Kun personer af familiemæssig betydning for probanden er medtaget.


Til krydshenvisninger og referencer til bestemte personer anvendes et særligt nummereringssystem. Nummeret afhænger af personens "status" i forhold til probanden:

1) Aner til probanden har et traditionelt anenummer samt et foranstillet generationsnummer noteret som romertal. I.1 er probanden selv, II.2 er hans/hendes far, II.3 mor, III.4 farfar, III.5 farmor, III.6 morfar etc. Da anetavlen i hovedafsnit 1 er brudt ned i underafsnit, der beskriver lige mandslinjer, krydsrefereres der til aner med navn, generationsnummer, anenummer og underafsnit. f.eks. "Hans Hansen, ane nr. V.30 afsn. 1.5". I personregistret er aner fremhævet med fed, understreget skrift (i html afhænger dette dog af det valgte "Style Sheet", som kan indstilles i visse browsere).

2) Børn af aner anføres direkte i anetavlen under deres forældre. De nummereres fortløbende med, 1. 2. 3. osv og identificers vha. deres forældres generationsnummer, deres eget alfabetnummer samt underafsnit. "Jens Hansen søn nr V.16-3 afsn. 1.1" betyder altså, at Jens Hansen er tredje barn af ane V.16 i forslægtstavlens underafsnit 1. I personregistret er børn af aner noteret med fed skrift.

3) Descendenter vil sige efterkommere af børn af aner. Hvert barn af en ane betragtes som sagt som en "stamfader" eller "stammoder" til en sidegren. En descendent er identificeret ved et løbenummer samt underafsnit, f.eks. nr. 3 afsn. 2.3. Personen er da nummer 3 i efterslægttavlen beskrevet i afsnit 2.3. I personregistret er descendenter noteret med kursiv skrift.

4) Indgiftede er personer, som er gift (og/eller har børn) med aner, med børn af aner eller med descendenter. Indgiftede er i personregistret noteret med normal skrift (ikke fed, ikke kursiv, ikke understreget).

Nummeringen af personer foretages dynamisk af programmet (dvs. den ligger ikke eksplicit i gedcom-filen). Hvis gedcom-filen ændres, eller hvis der vælges en anden proband, vil også nummereringen ændres.


NLFamBook v. 1.3 og gedcom-fil formatet.

Gedcom er et acronym for GEnealogical Data COMmunication. Det er et fil-format udviklet af den amerikanske Church of Jesus Christ of Latter-day Saints og er blevet en defacto standard for udveksling af genealogisk information mellem computere. En gedcom-fil er groft sagt af en samling kartotekskort ("records"), der på forskellig vis henviser til hinanden. Nogle kartotekskort er individkort og andre familiekort. Et individkort indeholder strukturerede oplysninger om en persons navn, fødselsår, dødsår, titel, stilling mm. samt ustrukturerede noter. Desuden indeholder det henvisninger ("pointers") til forskellige familiekort: Dels et forældre-familiekort og dels et (eller flere) ægtefællefamiliekort. Et familiekort består hovedsagelig af henvisninger til individkort: mand, kone, børn. Hvis man eksempelvis ønsker at finde frem til en bestemt persons samtlige søskende og halvsøskende, må man foretage sig følgende: 1) Finde individkortet for personen, 2) finde forældrekortet, som der refereres til på personens individkort, 3) finde individkortet for manden og individkortet for konen, som der refereres til på forældrekortet, 4) finde samtlige ægtefællekort for mandens individkort og samtlige ægtefællekort for konens individkort, 5) finde alle børneindividkort for alle fundne ægtefællekort. Tilsvarende kan der opstilles procedurer eller algoritmer for andre opgaver: Finde en persons fætre, en persons aner, en persons efterslægt - eller skrive en persons slægtsbog som det er gjort i nærværende skrift.

NLFamBook v. 1.3 er programmet, der har skrevet den foreliggende slægtsbog på grundlag af 1) en gedcom-fil (nelp.ged) og 2) en prædefineret proband (Nis-Edwin List-Petersen). Programmet adskiller sig fra andre (kommercielle) programmer, der også rapporterer fra gedcom-filer, ved 1) at kombinere anetavle med efterslægtstavler, 2) lave intelligente krydshenvisninger, 3) beskære ("prune") træstrukturer vha. prioritetsregler, samt 4) skrive dansk og i det hele taget at tilstræbe en formuleringsstil, der ligger tæt på normalprosa. Filen nelp.ged, som slægtsbogen er blevet genereret af, indeholder ialt 16.430 individkort og 6.312 familiekort.

NLFamBook v. 1.3 er beskyttes af almindelig lov om ophavsret. Ophavsretten indehaves af Tom Brøndsted, og programmet kan frit anvendes og distribueres i ikke-kommercielt øjemed.


«««« · »»»»